KPI Marketing - SEO SEM

KPI Marketing - Agencja SEO SEM

Ochrona Danych Osobowych

Witamy na naszej stronie internetowej. KPI MARKETING Sp. z o.o. niezwykle poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za którą jest odpowiedzialna KPI MARKETING Sp. z o.o.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

Administrator Danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest podmiot:

 • KPI MARKETING Sp. z o.o., ul. Jagiełły 9G Ruda Śląska 41-707, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic – Wschód, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000807626, NIP 9542808648, REGON 384587476
 • + 48 514 012 012,
 • bok@kpi.pl.

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposobu ich wykorzystywania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć po przez wysłanie zapytania na nasz adres mailowy bok@kpi.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, zaadresowanej na adres firmy z dopiskiem „IOD”.

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, art. 15 RODO,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; art.16 RODO,
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 • Dane osobowe kontrahentów
  Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach naszej firmy firmy KPI MARKETING Sp. z o.o. przetwarzamy celem realizacji umowy. Dane te przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową
  Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Prowadzenie statystyk
  Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. Dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Korespondencja
  Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją, realizując swój prawnie uzasadniony cel.
 • Dane kandydatów do pracy
  Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy w oparciu o ich zgodę. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.
 • Dane pracowników
  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów m.in. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.
 • Marketing
  Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane te przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Czas przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania przedmiotu zamówienia lub wypełnienia zobowiązań umownych. Wystawione faktury w związku z wykonaną usługą będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W szczególnych przypadkach np. windykacji należności, dane osobowe mogą być archiwizowane przez dłuższy okres czasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do ustania celu przetwarzania lub jej cofnięcia.

Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w niniejszym Regulaminie.

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania) w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

Zastosowanie wtyczek social media

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące wtyczki social media:

 • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • LinkedIn (operator: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Informacje dotyczące zakresu, rodzaju i celu przetwarzania danych oraz praw i możliwości ustawień chroniących Państwa prywatność znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych operatora danego serwisu społecznościowego. Można je znaleźć pod następującymi adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy